Keresés

Adatvédelmi Nyilatkozat

1. Bevezetés

A Divat & Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.farmertrend.hu domain néven elérhető Cipőtrend Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) célja különböző termékek interneten történő bemutatása, kiskereskedelmi értékesítése és – igény szerint – házhozszállítása a vásárlók részére.

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a webáruházat igénybe vevő felhasználókat a webáruház általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A webáruház használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

2. Fogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:

2.1. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

2.3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.4. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

2.5. Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

2.6. Nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

2.7. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

2.8. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

3. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Szolgáltató adatai:

Cégnév: Divat & Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 7030 Paks, Vörösmarty u. 18.
Levelezési cím: 7030 Paks, Táncsics Mihály u. 4.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-

Adószám: 24131982-2-17

Közösségi adószám: HU24131982

Cégjegyzékszám: 17-09-009600

Statisztikai számjel: 24131982-4771-113-17.

Bejegyezve: 2012.09.27.

Ügyvezető: Ledneczkiné Skaliczki Ildikó +3620/2100-761

Bankszámlaszám: 11746012-20027605 (OPP BANK)

IBAN: HU61 1174 6012 2002 7605 0000 0000

SWIFT: OTPVHUHB

Elérhetőségek: l.ildiko@t-online.hu

4. Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

5. Az adatkezelés meghatározása és jogalapja

5.1. Az adatkezelés, így a webáruházban regisztráló felhasználókra vonatkozó azonosító és szállítási, számlázási adatok rögzítése, a webáruházban elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

5.2. Az adatkezelésre a www.farmertrend.hu webáruházat igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amely hozzájárulás terjedelmét a 6. pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval adják meg.

5.3. A személyes adatok kezelésére az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), valamint a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

6. A kezelt adatok köre

6.1. Felhasználók esetében a webáruház használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a webáruház meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. A webáruházban nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A felhasználók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.

6.2. Regisztrált felhasználók esetében Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli:

 • felhasználó név és jelszó
 • e-mail cím
 • családi név és utónév, cégnév
 • kiszállítási cím(ek)
 • számlázási név és cím
 • telefonszám(ok).

6.3. A megrendelésekhez kapcsolódóan Szolgáltató a megrendeléshez tartozó, az Ön által meghatározott adatokat kezeli.

7. Az adatkezelés célja

7.1. A személyes adatok kezelésének célja:

 • a webáruház látogatóinak a webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;
 • a webáruházban történő szerződéskötés és igény szerint a kiszállítás lehetővé tétele;
 • a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás;
 • illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének dokumentálása;
 • a törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

7.2. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

7.3. Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie használatával gyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

7.4. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat – a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában – közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.

8. Az adatkezelés időtartama

8.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

8.2. Az adatok törlésére – a felhasználó kérelmére vagy Szolgáltató által – az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetekben és feltételekkel van mód.

9. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

9.1. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

9.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

9.3. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik.

10. Adatbiztonság

10.1. Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

10.2. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

11. A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

11.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy kérheti adatai törlését.

11.2. Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.

11.3. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.

11.4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Divat & Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Levelezési cím: 7030 Paks, Táncsics Mihály u. 4.

11.5. A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltató munkatársához fordulhat az ugyfelszolgalat@farmertrend.hu e-mail címen.

11.6. A felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján a Szolgáltató fent megadott elérhetőségein gyakorolhatja jogait, valamint jogsértés esetén bírósághoz fordulhat, illetve az adatvédelmi biztoshoz fordulhat (további információ: http://www.ajbh.hu/elerhetosegeink).

12. Elektronikus levélcímek felhasználása

12.1. Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszabályszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tömeges (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére.

12.2. Az email-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése és a fórum során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

12.3. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, illetve az Általános Szerződési Feltételek vagy jelen nyilatkozat változása esetén a változásokra vonatkozó információt Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.

12.4. A Szolgáltató által üzemeltetett hírlevelek hirdetéseket tartalmazhatnak. Szolgáltató hírlevelet csak Felhasználó feliratkozása (előzetes, egyértelmű, kifejezett és önkéntes hozzájárulása) esetén küld, amelyre a regisztráció során megadott névvel, lakcímmel és az erre vonatkozó felület kitöltésével (jelölőmező bejelölésével) ad meg. Felhasználó a regisztrációt követően az adminisztrációs felületen, vagy egyéb úton (pl. a Szolgáltató által szervezett rendezvényeken) tud feliratkozni a hírlevélre. A hírlevélről Felhasználó bármikor ingyenesen, indoklás nélkül leiratkozhat a Szolgáltatás adminisztrációs felületén, illetve a hírlevélben jelzett módon.

13. Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítása

13.1. Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az felhasználóval szemben.

13.2. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: 2013.július 1.


Keresés

Kategóriák